Žaidimų nuoma bus pigesnė, jei rinksitės rinkinius! O papildoma para d.d. su 80% nuolaida!

Nuomos sąlygos

NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šios nuomos sutarties sąlygos (toliau – „Sąlygos“) yra įpareigojantis teisinis susitarimas tarp MB „Margas miškas“, juridinio asmens kodas 305691172, buveinės adresas Kaunas, Tulpių g. 15 (toliau – „Margas miškas“), ir Nuomininko, reglamentuojantis Margo miško žaidimų (toliau – „Žaidimai“) naudojimo ir grąžinimo sąlygas, nuomos sutarties sudarymo momentą, taip pat kitas esmines sąlygas, susijusias su Žaidimų nuoma.

Šiose sąlygose vartojama sąvoka „Nuomininkas“ reiškia asmenį, kuris per internetinę svetainę www.margasmiskas.lt (toliau – „Internetinė svetainė“) pateikė užsakymą dėl Žaidimų nuomos (toliau – „Užsakymas“).

Šiose sąlygose vartojama sąvoka „Nuomos punktas“ reiškia viena iš toliau nurodytų Margo miško nuomos punktų: i) Verkių g. 48B-1, Kaunas, ii) Kuršių g. 2, Vilnius, iii) S. Dariaus ir S. Girėno 14A-2, Palanga (dirbama tik vasaros sezono metu). Nuomos punktų darbo laikas nurodomas Internetinėje svetainėje.

NUOMOS SUTARTIES SUDARYMAS

Nuomos sutartis tarp Margo miško ir Nuomininko laikoma sudaryta, jei tinkamai įgyvendinamos visos toliau nurodytos sąlygos: i) Nuomininkas Internetinėje svetainėje patvirtina, kad susipažino ir sutinka šiomis Sąlygomis, ii) Margas Miškas Nuomininko nurodytu el. pašto adresu atsiuntė patvirtinimą dėl Užsakymo, iii) Nuomininkas į Margo miško nurodytą banko sąskaitą sumokėjo nuomos mokestį.

Nuomos sutarties pagrindu Margas miškas Nuomininkui suteikia teisę šiose sąlygose nustatyta tvarka laikinai atlygintinai naudotis Žaidimais, o Nuomininkas įsipareigoja laikytis šiose Sąlygose nustatytų taisyklių ir už naudojimąsi Žaidimais Margui miškui sumokėti nuomos mokestį bei kitus mokėjimus, kurie nustatyti šiose Sąlygose.

ŽAIDIMŲ PERDAVIMAS, GRĄŽINIMAS IR NUOMOS TERMINAS

Žaidimai Nuomininkui nuomojami laikotarpiui, kuris nurodytas patvirtintame Užsakyme. Žaidimai perduodami pirmą Užsakyme nurodytą nuomos dieną, pavyzdžiui, jei Užsakyme nurodyta, kad Nuomininkas Žaidimus nuomosis savaitgaliui, tai Nuomininkui Žaidimai bus perduoti penktadienį. Žaidimai grąžinami kitą dieną po paskutinės Užsakyme nurodytos nuomos dienos, pavyzdžiui, jei Užsakyme nurodyta, kad Nuomininkas Žaidimus nuomosis savaitgaliui, tai Nuomininkui Žaidimus turi grąžinti pirmadienį.

Žaidimai perduodami Nuomos punkto darbo metu, perduodant Žaidimus atskiras Žaidimų perdavimo – priėmimo aktas nebus sudaromas.

Žaidimai grąžinami viename iš Margo miško nuomos punktų (jų darbo metu), grąžinant Žaidimus atskiras Žaidimų perdavimo – priėmimo aktas nebus sudaromas.

Žaidimai laikomi tinkamai perduotais ir grąžintais kai Žaidimus Nuomininkas atsiima arba perduoda Nuomos punkte.

Žaidimai perduodami be trūkumų ir pilnos komplektacijos, kuri nurodyta šių Sąlygų priede Nr. 1. Pretenzijas dėl žaidimų trūkumų ir netinkamos komplektacijos Nuomininkas turi reikšti per pirmas 3 valandas nuo Žaidimų perdavimo. Praėjus 3 valandoms nuo Žaidimų perdavimo preziumuojama, kad Žaidimai Nuomininkui buvo perduoti be trūkumų ir tinkamos komplektacijos.

Jei per pirmas 3 valandas nuo Žaidimų perdavimo nustatomi Žaidimų trūkumai ir/arba netinkama Žaidimų komplektacija, Margas miškas nedelsiant organizuoja Žaidimų pakeitimą ir/ar Žaidimų komplektacijos papildymą. Jei dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, dėl didelio atstumo nėra galimybės operatyviai suorganizuoti Žaidimų pakeitimą ir/ar Žaidimų komplektacijos papildymą, atsižvelgiant į Žaidimų trūkumus ir/ar Žaidimų komplektacijos netinkamumą, sumažinamas Žaidimų nuomos mokestis.

Nuo Žaidimų perdavimo momento Nuomininkui pereina Žaidimų atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo atsitiktinė rizika bei atsakomybė už Žaidimų padarytą žalą sau ir/ar tretiesiems asmenims.

NUOMOS MOKESTIS IR UŽSTATAS

Žaidimų nuomos mokesčio dydis nurodomas patvirtintame Užsakyme. Nuomininkas nuomos mokestį sumoka į Margo miško banko sąskaitą Užsakymo patvirtinimo metu naudojantis elektronine bankininkyste.

Kartu su nuomos mokesčiu Nuomininkas Margui miškui sumoka 100 Eur užstatą. Užstatas sumokamas grynaisiais pinigais perduodant Žaidimus arba mokėjimo pavedimu į Margo miško nurodytą banko sąskaitą. Nuomininkui grąžinus Žaidimus, Nuomotojas tą pačią arba artimiausią darbo dieną grąžina Nuomininkui užstatą grynais pinigais arba mokėjimo pavedimu į Nuomininko nurodytą banko sąskaitą, tačiau tik tuo atveju, jei Žaidimai grąžinami be trūkumų ir pilnos komplektacijos, kuri atitinka Priede Nr. 1 nurodytą komplektaciją.

MARGO MIŠKO IR NUOMININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

Margas miškas įsipareigoja:

Organizuoti Žaidimų perdavimą Nuomininkui laiku ir vadovaujantis šiomis Sąlygomis;

Nustačius Žaidimų trūkumų ir/arba nepilnos komplektacijos atvejį, nedelsiant organizuoti Žaidimų pakeitimą ir/ar Žaidimų komplektacijos papildymą arba atsižvelgiant į Žaidimų trūkumus ir/ar Žaidimų komplektacijos netinkamumą, sumažinti Žaidimų nuomos mokestį;

Nuomininkui tinkamai grąžinus Žaidimus, šiose Sąlygose nustatyta tvarka Nuomininkui grąžinti užstatą.

Nuomininkas įsipareigoja:

Žaidimus atsiimti ir grąžinti Nuomos punkto darbo laiku;

Žaidimus eksploatuoti saugiai ir rūpestingai;

Be Margo miško rašytinio sutikimo neperduoti Žaidimų tretiesiems asmenims;

Žaidimus grąžinti tokios būklės, kokie jis buvo prieš perduodant Nuomininkui, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą

NETINKAMAS UŽSAKYMO VYKDYMAS IR ATSAKOMYBĖ

Jei Nuomininkas dėl bet kokių priežasčių neatvyksta Žaidimų atsiimti Nuomos punkto darbo laiku, Nuomininkui nuomos mokestis negrąžinamas. Esant galimybei, Margas miškas organizuoja Žaidimų atsiėmimą kitu laiku, tačiau tokiu atveju Nuomininkui taikomas papildomas 25 Eur mokestis.

Jei Nuomininkas dėl bet kokių priežasčių Žaidimų negrąžina Nuomos punkto darbo laiku, už kiekvieną uždelstą dieną grąžinti Žaidimus Nuomininkui taikomas įprastas Žaidimų nuomos mokestis. Esant galimybei, Margas miškas organizuoja Žaidimų grąžinimą kitu laiku, tačiau tokiu atveju Nuomininkui gali būti taikomas papildomas 25 Eur mokestis. Nuomininkui sumokėjus papildomą nuomos mokestį, Nuomininkas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo grąžinti Žaidimus ir atlyginti kitus nuostolius dėl Žaidimams padarytos žalos arba Žaidimų grąžinimo nepilnos komplektacijos.

Jei po Žaidimų grąžinimo Margas miškas nustato, kad Žaidimams padaryta žala arba Žaidimai grąžinti nepilnos komplektacijos, Margas miškas iš Nuomininko sumokėto užstato išskaičiuoja Žaidimams padarytą žalą pagal šių taisyklių priede Nr. 2 pateiktą kainodarą. Jei nuostolių atlyginimui neužtenka Nuomininko sumokėto užstato, Nuomininkas tokius nuostolius atlygina grynaisiais pinigais arba mokėjimo pavedimu į Margo miško nurodytą banko sąskaitą.

UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS

Jei Nuomininkas atšaukia Užsakymą likus 3 ir daugiau kalendorinių dienų iki Užsakymo vykdymo dienos, Nuomininkui grąžinama 80% nuomos mokesčio dalis, o likusi 20% nuomos mokesčio dalis laikoma minimaliais iš anksto sutartais Margo miško nuostoliais, susijusiais su Užsakymo administravimu. Užsakymo atšaukimo atveju Nuomininkui suteikiama teisė identiškomis sąlygomis perkelti Žaidimų nuomos laikotarpį į kitą datą, kuri nėra rezervuota.

Jei Nuomininkas atšaukia Užsakymą likus 2 arba mažiau kalendorinių dienų iki Užsakymo vykdymo dienos, Nuomininkui grąžinama 50% nuomos mokesčio dalis, o likusi 50% nuomos mokesčio dalis laikoma minimaliais iš anksto sutartais Margo miško nuostoliais, susijusiais su Užsakymo administravimu bei prarasta galimybe Žaidimus išnuomoti potencialiems nuomininkams.

Nuomos mokestis grąžinamas per 3 kalendorines dienas nuo Užsakymo atšaukimo grynaisiais pinigais arba mokėjimo pavedimu į Nuomininko nurodytą banko sąskaitą.

Margui miškui tinkamai įgyvendinus šių Sąlygų 7.1. punkte nurodytą nuomos mokesčio grąžinimą, Margo miško ir Nuomininko sudaryta nuomos sutartis laikoma pasibaigusia.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Nuomos sutartis įsigalioja, kai tinkamai įvykdomos visos šių Sąlygų 1.1. punkte nurodytos sąlygos ir galioja iki visiško šiose Sąlygose nurodytų įsipareigojimų įvykdymo.

Šioms sąlygoms ir sudarytai nuomos sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi pranešimai ir korespondencija tarp Nuomininko ir Margo miško turi būti vykdomi lietuvių kalba elektroniniu paštu, laikant, kad Margo miško el. paštas yra info@margasmiskas.lt, o Nuomininko el. paštas yra el. paštas, kuris nurodytas Užsakyme.

Visi ginčai, kylantys tarp Margo miško ir Nuomininko iš arba dėl sudarytos nuomos sutarties arba dėl šių sąlygų, turi būti sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Margo miško registruotos buveinės vietą.

Jei kuri nors iš šių Sąlygų visiškai ar iš dalies prieštarauja taikytinos teisės imperatyvioms normoms ar tampa negaliojanti dėl kitų priežasčių, tai neturi įtakos kitų šių Sąlygų nuostatų galiojimui.

Priedas Nr. 1

Žaidimų komplektacija:

Kaladėlių bokštas XL / XXL: 54 kaladėlės, 1 žaidimo dėžė, 1 instrukcija.
Golfo kopetėlės: 2 golfo kopėtėlės – 4 rėmo lazdos, 6 laipteliai, 8 užsukimai, 4 kojos; 6 golfo kamuoliukų švytuoklės; 1 instrukcija; 1 transportavimo krepšys.
Kukurūzų futbolas: 2 žaidimo lentos, maiše sudėti 8 žaidimo maišeliai, 1 instrukcija, 2 transportavimo krepšiai.
Korys: žaidimo stovas, 4 medinės rankenos ant virvelių, 2 „namukai“, 2 kamuoliukai, 2 padėkliukai, 1 transportavimo krepšys, 1 kamuoliuko gaudyklė, rėmo fiksavimo rankenos, 1 instrukcija.
Žiedynės: 12 butelių, 1 žaidimo dėžė, 8 žiedai.
Žiedynės XXL: 10 butelių, 1 žaidimo lovys, 8 žiedai.
SkardinMūšis: 10 skardinių, 5 mėtymo maišeliai, 1 dėžė.
Laivų mūšis: žaidimo lenta, laivai: 2 keturviečiai, 4 triviečiai, 6 dviviečiai, 8 vienviečiai, 40 storų laivų kaiščių, 2 krepšeliai laivams sudėti, apsauginis lentos krepšys, ploni kaiščiai.
4 eilėje: žaidimo lenta, 2 vnt. „kojų“, 42 vnt. žetonų – apskritimų, 1 vnt. dėžė jiems sudėti, 1 transportavimo krepšys.
Miško arka: žaidimo lenta, 1 koja ir kištukas, 10 mėtymo maišelių, stovas jiems susidėti, 2 transportavimo krepšiai, taisyklės.
Dideli šachmatai: 1 žaidimo kilimėlis, 32 figūros, 2 transportavimo krepšiai, 4 metaliniai kuoliukai.
Didelės šaškės: 1 žaidimo kilimėlis, 24 šaškės, 6 kuoliukai, 1 transportavimo krepšys, 4 metaliniai kuoliukai.
Labirintas XXL: 1 žaidimo lenta, 1 kamuoliukas.
Žaidimas „15“: 2 žaidimo lentos, 2 x 15 vnt. numeruotų lentelių, 2 transportavimo krepšiai.
Limbo: 2 stovai, 2 atraminės „kojos“, 1 kartelė.
Domino XL: 28 kaladėlės, 1 transportavimo krepšys.
Domino XXL: 28 kaladėlės, 1 transportavimo krepšys.
Mikado XXL: 25 lazdelės, 1 kibirėlis, 1 instrukcija.
Medžio ritulys XXL: 1 žaidimo lenta, 16 medinių ritulių, 1 maišelis jiems sudėti.
Spalvingas langas: 1 rėmas su organiniu stiklu, 2 stendo „kojos“, 1 padėkliukas, 3 kištukai jam užfiksuoti, 4 indeliai teptukams/vandeniui, 6 indeliai su dažais, 6 teptukai, 1 transportavimo krepšys. Labai prašome po panaudojimo stiklą nuvalyti švelnia šluoste ir teptukus, indukus išplauti.
Gigantiški kryžiukai – nuliukai: 4 lazdelės, 10 figūrėlių (5 kryžiukai, 5 nuliukai), 1 transportavimo krepšys.
Kryžiukai – nuliukai: 1 lenta, 5 vienos spalvos figūrėlės, 5 kitos spalvos figūrėlės, 1 transportavimo krepšys.
Atminties lavinimo žaidimas: 24 medinės lentelės, transportavimo krepšys.
Muilo burbulai: 3 lazdelės, 3 plastikinės taros po 1 litrą skysčio (3 litrai), 1 kibirėlis. Labai prašome po panaudojimo, lazdeles bei kibirėlį praskalauti vandeniu ir pradžiovinti.
Sužvejok ančiuką: 1 vnt. vonelė, 15 vnt. didesnių ančiukų, 15 vnt. mažesnių ančiukų, 3 vnt. meškeryčių.
Kaladėlių bokšto turnyras: 1 vnt. kaladėlių bokšto XXL žaidimą sudaro: 54 kaladėlės, 1 žaidimo dėžė, 1 instrukcija – viso 4 vnt. Turnyrinė lenta su stovu – 1 vnt.
Spurgų siena: 1 spurgų lenta, 1 molbertas.

Žaidimų rinkinio „GIRIOS BROLIAI“  komplektacija:
Koridorius: žaidimo lenta, kojos, 4 figūrėlės, 20 lentelių (sienų), taisyklės.
Planetos: žaidimo lenta, kojos, 6 dvigubi pakabinami kamuoliai – planetos, skersinis planetoms sukabinti, 4 lazdelės, 32 kamuoliukai, taisyklės.
Medžio ritulys: žaidimo stalas padalintas į keturias aikšteles, kojos, 20 medinių ritulių. Aikštelių kampuose pritvirtintos laidynės, kurių pagalba išmušami rituliai, taisyklės.
Žaidimas „21“: žaidimo lenta, kojos, 21 kamuoliukas, taisyklės.
Svarstyklės: žaidimo stalas, kojos, taškais sužymėta apvali žaidimo lenta ir rėmas jai pakabinti, skirtingų dydžių ir svorių svareliai, 1 kauliukas, taisyklės.

Priedas Nr. 2

Žaidimams padarytos žalos atlyginimo kainodarą:
Kaladėlių bokštas XL/XXL: kaladėlė 1 vnt. – 10 Eur; kaladėlė su užduotimis 1 vnt. – 15 Eur; XL dėžė – 40 Eur; XXL dėžė – 50 Eur; instrukcija – 4 Eur; prarastas visas žaidimas: XL – 145 Eur, XXL – 175 Eur, su užduotimis XL – 170 Eur, XXL – 220 Eur.
Golfo kopėtėlės: golfo kamuoliukų švytuoklė 1 vnt. – 15 Eur; rėmo lazdos / laipteliai / kojos 1 vnt. – 40 Eur; užsukimai 1 vnt. – 7 Eur; instrukcija 1 vnt. – 4 Eur, transportavimo krepšys 1 vnt. – 30 Eur; visa „Golfo kopetėlė“ 1 vnt. – 220 Eur.
Kukurūzų futbolas: lenta 1 vnt. – 150 Eur; maišelis 1 vnt. – 7 Eur; transportavimo krepšys 1 vnt. – 30 Eur, instrukcija 1 vnt. – 4 Eur.
Korys: rankena / „namukas“ / padėkliukas 1 vnt. – 20 Eur; kamuoliukas 1 vnt. – 5 Eur; rėmo fiksavimo rankena 1 vnt. – 15 Eur; transportavimo krepšys 1 vnt. – 30 Eur, kamuoliuko gaudyklė 1 vnt. – 8 Eur, instrukcija 1 vnt. – 4 Eur; visas žaidimas – 550 Eur.
Žiedynės: butelis 1 vnt. – 7 Eur; žiedas 1 vnt. – 10 Eur; dėžė 1 vnt. – 55 Eur.
Žiedynės XXL: butelis 1 vnt. – 7 Eur; žiedas 1 vnt. – 10 Eur; lovys – 120 Eur.
SkardinMūšis: skardinė 1 vnt. – 5 Eur; mėtymo maišelis 1 vnt. – 6 Eur; dėžė 1 vnt. – 45 Eur.
Laivų mūšis: lenta 1 vnt. – 350 Eur; laivai 1 vnt. kaina – 20 Eur; stora laivo kaištis 1 vnt. – 4 Eur; krepšelis 1 vnt. – 15 Eur; apsauginis krepšys – 30 Eur.
4 eilėje: lenta – 400 Eur; „koja“ 1 vnt. – 75 Eur; žetonas – apskritimas 1 vnt. – 10 Eur; dėžė jiems sudėti 1 vnt. – 40 Eur; transportavimo krepšys 1 vnt. – 40 Eur.
Miško arka: lenta – 240 Eur; koja 1 vnt – 65 Eur; kištukas 1 vnt – 15 Eur; mėtymo maišelis 1 vnt. – 6 Eur; maišelių stovas – 90 Eur, transportavimo krepšys 1 vnt – 30 Eur, taisyklės 1 vnt – 5 Eur.
Dideli šachmatai: kilimėlis 1 vnt. – 110 Eur; figūra 1 vnt. – 45 Eur; krepšys 1 vnt. – 40 Eur; metalinis kuoliukas 1 vnt. – 1 Eur.
Didelės šaškės: kilimėlis 1 vnt. – 110 Eur; šaškė 1 vnt. – 40 Eur; kuoliukas šaškei 1 vnt. – 15 Eur; transportavimo krepšys 1 vnt. – 40 Eur; metalinis kuoliukas 1 vnt. – 1 Eur.
Labirintas XXL: žaidimo lenta 1 vnt. – 420 Eur; kamuoliukas 1 vnt. – 8 Eur.
Žaidimas “15”: lenta 1 vnt. – 80 Eur; numeruota lentelė 1 vnt. – 20 Eur; transportavimo krepšys 1 vnt. – 35 Eur.
Limbo: atraminė „koja“ 1 vnt. – 40 Eur; stovas 1 vnt. – 60 Eur; kartelė 1 vnt. – 15 Eur.
Domino XL: kaladėlė 1 vnt. – 20 Eur; transportavimo krepšys 1 vnt. – 15 Eur.
Domino XXL: kaladėlė 1 vnt. – 30 Eur; transportavimo krepšys 1 vnt. – 30 Eur.
Mikado XXL: lazdelė 1 vnt. – 20 Eur; kibirėlis 1 vnt. – 50 Eur; instrukcija 1 vnt. – 4 Eur.
Medžio ritulys XXL: 1 žaidimo lenta – 110 Eur; 1 medinis ritulys – 5 Eur; 1 maišelis jiems sudėti – 6 Eur.
Spalvingas langas: stendo rėmas 1 vnt. – 110 Eur; organinis stiklas 1 vnt. – 40 Eur; stendo „koja“ 1 vnt. – 75 Eur; padėkliukas 1 vnt. – 50 Eur; kištukas jam užfiksuoti 1 vnt. – 10 Eur; indelis teptukams/vandeniui 1 vnt. – 3 Eur; teptukas 1 vnt. – 3 Eur; transportavimo krepšys 1 vnt. – 30 Eur. Labai prašome po panaudojimo stiklą nuvalyti švelnia šluoste ir teptukus, indukus išplauti.
Gigantiški kryžiukai – nuliukai: lazdelė 1 vnt. – 16 Eur; figūrėlė 1 vnt. – 35 Eur; transportavimo krepšys – 30 Eur.
Kryžiukai – nuliukai: lenta 1 vnt. – 45 Eur; figūrėlė 1 vnt. – 20 Eur, transportavimo krepšys 1 vnt. – 15 Eur.
Atminties lavinimo žaidimas: medinė lentelė 1 vnt. – 15 Eur, transportavimo krepšys 1 vnt. – 15 Eur.
Muilo burbulai: lazdelė 1 vnt. – 18 Eur; kibirėlis 1 vnt. – 10 Eur; plastikinė muilo burbulų tara 1 vnt. – 2 Eur. Labai prašome po panaudojimo lazdeles bei kibirėlį praskalauti vandeniu ir pradžiovinti.
Sužvejok ančiuką: vonelė 1 vnt. – 40 Eur, ančiukas 1 vnt. – 5 Eur, meškerytė 1 vnt. – 30 Eur.
Kaladėlių bokšto turnyras: turnyrinė lenta 1 vnt. – 85 Eur; lentos stovas 1 vnt. – 130 Eur; kaladėlė 1 vnt. – 10 Eur; kaladėlė su užduotimi 1 vnt. – 15 Eur; dėžė 1 vnt. – 50 Eur; instrukcija 1 vnt. – 4 Eur, prarastas visas bokšto žaidimas – 175 Eur, su užduotimis – 220 Eur.
Spurgų siena: lenta – 150 Eur; molbertas – 150 Eur.

Žaidimų rinkinys „GIRIOS BROLIAI“:
Koridorius: žaidimo lenta – 250 Eur , kojos – 120 Eur, 1 figūrėlė – 10 Eur, 1 lentelė (siena) – 5 Eur.
Planetos: žaidimo lenta – 220 Eur, kojos – 120 Eur, 6 dvigubi pakabinami kamuoliai – planetos – 140 Eur, skersinis planetoms sukabinti – 80 Eur, 1 lazdelė – 13 Eur, 1 kamuoliukas – 3 Eur.
Medžio ritulys: žaidimo stalas padalintas į keturias aikšteles – 200 Eur, kojos – 120 Eur, 1 medinis ritulys – 3 Eur.
Žaidimas „21”: žaidimo lenta – 250 Eur, kojos – 120 Eur, 1 kamuoliukas – 8 Eur.
Svarstyklės: žaidimo stalas – 200 Eur, kojos – 120 Eur, taškais sužymėta apvali žaidimo lenta – 130 Eur, rėmas jai pakabinti – 90 Eur, skirtingų dydžių ir svorių svareliai – 1 vnt – 3 Eur, 1 kauliukas – 15 Eur.